دانلود کتاب كنترل آبله

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب كنترل آبله

توضیحات:

اين واقعيت كه ويروس آبله در شكل افشانه، بيماريزا واقع شده و دوز آلوده كننده پاييني دارد موجب شده كه ويروس مربوطه توانايي تبديل ب ه سلاح بيولوژيك را داشته باشد . علاوه بر اين ها طي دهه هاي ١٩٦٠ و ١٩٧٠ در اروپا در ماه هاي دسامبر تا آوريل كه بيشترين انتشار وجود داشته است موارد ثانويه ناشي از تماس با يك مورد آبله تا ٢٠ – ١٠ رده، نيز رسيده است. در مجموع، با توجه به اينكه ممكن است از وير وس آبله به عنوان جنگ افزار بيولوژيك استفاده شود عليرغم ريشه كن شدن اين بيماري لازم است بار ديگر در برنامه درسي دانشكده هاي  پزشكي و بهداشت، مورد توجه قرار گيرد و بر اپيدميولوژي باليني و كنترل آن تاكيد گردد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: كنترل آبله

نوع فایلنویسنده: دکتر حسین حاتمی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب كنترل آبله

نظرات