دانلود کتاب کنترل آبله

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب کنترل آبله

توضیحات:

این واقعیت که ویروس آبله در شکل افشانه، بیماریزا واقع شده و دوز آلوده کننده پایینی دارد موجب شده که ویروس مربوطه توانایی تبدیل ب ه سلاح بیولوژیک را داشته باشد . علاوه بر این ها طی دهه های ١٩۶٠ و ١٩٧٠ در اروپا در ماه های دسامبر تا آوریل که بیشترین انتشار وجود داشته است موارد ثانویه ناشی از تماس با یک مورد آبله تا ٢٠ – ١٠ رده، نیز رسیده است. در مجموع، با توجه به اینکه ممکن است از ویر وس آبله به عنوان جنگ افزار بیولوژیک استفاده شود علیرغم ریشه کن شدن این بیماری لازم است بار دیگر در برنامه درسی دانشکده های  پزشکی و بهداشت، مورد توجه قرار گیرد و بر اپیدمیولوژی بالینی و کنترل آن تاکید گردد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: کنترل آبله

نوع فایلنویسنده: دکتر حسین حاتمی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب کنترل آبله

نظرات