دانلود کتاب مروری برجایگاه هومیوپاتی در جهان

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب مروری برجایگاه هومیوپاتی در جهان

توضیحات:

هومیوپاتی اولین بار توسط بقراط معر فی گردید ولی پای ه گذاری اصول اساسی آن توسط یک پزشک آلمانی به نام ساموئل هانمن صورت گرفت که شامل قانون مشابهت، مسیر درمان، اصل تک دارویی، تئوری تجویز دزهای فوق العاده رقیق شده و تئوری بیمار ی های مزمن می باشد. در هوم یوپاتی، بیماری ها به وسیله داروهایی درمان می شوند که قادرند در فرد سالم علائم مشابه بیماری ایجاد کنند . داروهای هومیوپاتی، به جای مبارزه مستقیم با بیماری، موجب تحریک بدن برای مبارزه با بیماری می شوند. قبل از نیمه دوم قرن نوزدهم از هومیوپاتی در سراسر اروپا، آسیا و آمریکای شمالی استفاده می شده است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: مروری برجایگاه هومیوپاتی در جهان

نوع فایلنویسنده: دکتر علی مظاهری نژاد

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵۶

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب مروری برجایگاه هومیوپاتی در جهان

نظرات