دانلود کتاب پزشکی در ایران باستان

تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۵

 

کتاب پزشکی در ایران باستان

توضیحات:

دانش پزشکی ایرانیان باستان هم بمانند دانش ستاره شناسی در نزد ایشان هر چند که اصاله ی منشا و محتوای قومی و ملی داشته توان گفت که باز بدون تاثیر از علم و تمدن بابلی نبوده است. اقوام باستانی کاسی و مادی  و پارسی ایران زمین اساسا در زمینه های دینی بوده اند که میتوان چنین گرایش و تاثیری را تحت اصطلاح کلی ” بابلی مابی ” تقریبا در همه ی شوون ملاحظه و مطالعه کرد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: پزشکی در ایران باستان

نوع فایلنویسنده: پرویز اذکایی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۷۱

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب پزشکی در ایران باستان

نظرات