CODE : cb10/137
به این محصول امتیاز بدهید : 0 از 0 رای

کتاب روشهای پژوهش اجتماعی (جلد دوم) اثر ویلیام لاورنس نیومن

عناوین فهرست

 • فصل نهم: پژوهش آزمایشی
 • سؤال‌های پژوهشی مناسب برای پژوهش آزمایشی
 • مسأله فن مناسب
 • سؤال‌های پژوهشی برای پژوهش آزمایشی
 • تاریخچه‌ای کوتاه از آزمایش در پژوهش اجتماعی
 • توزیع تصادفی
 • چرا توزیع تصادفی؟
 • چگونه به توزیع تصادفی بپردازیم؟
 • همسان‌سازی در برابر توزیع تصادفی
 • منطق طرح آزمایشی
 • زبان آزمایش
 • انواع طرح‌های آزمایش
 • نشانه‌گذاری طرح
 • روایی درونی و بیرونی
 • منطق روایی درونی
 • تهدیدهای پیش روی روایی درونی
 • روایی بیرونی و آزمایشهای میدانی
 • ملاحظات کاربردی
 • برنامه‌ریز و آزمون‌های مقدماتی
 • راهنمایی برای آزمودنی‌ها
 • مصاحبه پس از آزمایش
 • نتایج پژوهش آزمایشی: انجام مقایسه
 • گفتاری در باب اخلاق
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی
 • سؤال‌ها
 • منابع
 • فصل دهم: پژوهش پیمایشی
 • سؤال‌های پژوهشی مناسب برای یک پیمایش
 • تاریخچه پژوهش پیمایشی
 • منطق پژوهش پیمایشی
 • پیمایش چیست؟
 • گام‌های انجام پیمایش
 • طراحی پرسش‌نامه
 • اصول نوشتن سؤال‌های پژوهشی مناسب
 • کمک به یادآوری پاسخ‌دهنده‌ها
 • گرفتن پاسخ‌های صادقانه
 • سؤال‌های بازپاسخ در برابر سؤال‌های بسته پاسخ
 • مسائل گزینش واژه‌‌ها
 • مسائل طراحی پرسش‌نامه
 • انواع پیمایش: مزایا و معایب هر کدام
 • پرسش‌نامه‌های پستی و خودگردان
 • مصاحبه‌های تلفنی
 • مصاحبه‌های رو در رو
 • پیمایش‌های شبکه‌ای
 • موقعیت خاص
 • هزینه‌ها
 • مصاحبه
 • نقش مصاحبه کننده
 • مراحل مصاحبه
 • آموزش مصاحبه کننده‌ها
 • معانی فرهنگی و مصاحبه‌های پیمایشی
 • آزمون مقدماتی
 • پیمایش اخلاقی
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی
 • سؤال‌ها
 • منابع
 • فصل یازدهم: پژوهش غیرواکنشی و تحلیل ثانوی
 • سنجش غیرواکنشی
 • منطق پژوهش غیرواکنشی
 • انواع مشاهده غیرواکنشی یا غیر مداخله‌ای
 • ثبت و مستندسازی
 • تحلیل محتوا
 • تحلیل محتوا چیست؟
 • موضوع‌هایی که برای تحلیل محتوا مناسبند
 • سنجش و کدگذاری
 • کدگذاری- روایی و پایانی
 • چگونه یک پژوهش از گونه تحلیل محتوا انجام دهیم؟
 • استنتاج
 • آمارها و شواهد موجود و تحلیل ثانوی
 • موضوع‌های مناسب
 • نشانگرهای اجتماعی
 • یافتن داده‌ها
 • محدودیت‌ها
 • مسأله استنتاج
 • استنتاج حاصل از داده‌های غیرواکنشی
 • ملاحظات اخلاقی
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی
 • سؤال‌ها
 • منابع
 • فصل دوازدهم: تحلیل داده‌های کمّی
 • مدیریت‌داده‌ها
 • کدگذاری داده‌ها
 • پاکسازی داده‌ها
 • یافت‌های دارای یک متغیر
 • توزیع فراوانی
 • سنجه‌های گرایشی به مرکز
 • سنجه‌های پراکندگی
 • یافته‌های دارای دو متغیر
 • رابطه دو متغیره
 • معیارهای پیوند
 • بیش از دو متغیر
 • کنترل آماری
 • الگوی بسط یافته جدول‌های درصدی
 • تحلیل رگرسیون چندگانه
 • آمار استنباطی
 • معناداری آماری
 • سطوح معنادار
 • خطاهای نوع اول و دوم
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی
 • سؤال‌ها
 • منابع
 • فصل سیزدهم: پژوهش میدانی
 • سؤال‌های پژوهشی مناسب برای پژوهش میدانی
 • تاریخچه‌ای کوتاه از پژوهش میدانی
 • زمان آغاز
 • مکتب شیکاگو در جامعه‌شناسی
 • قوم‌نگاری و روش‌شناسی قوم‌نگر
 • منطق پژوهش میدانی
 • پژوهش میدانی چیست؟
 • گام‌های یک طرح پژوهش میدانی
 • انتخاب میدان پژوهش و دسترسی به آن
 • انتخاب میدان مطالعه
 • راهبرد ورود
 • ورود به میدان
 • ایجاد ارتباط
 • روابط در میدان مطالعه
 • نقش‌ها در میدان مطالعه
 • پیدا کردن سرنخها
 • حفظ روابط
 • مشاهده و گردآوری داده
 • دیدن و گوش دادن
 • یادداشت‌برداری
 • کیفیت داده‌ها
 • تمرکز کردن و نمونه‌گیری
 • مصاحبه پژوهش میدانی
 • مصاحبه میدانی
 • تاریخ زندگی
 • انواع سؤال‌های مصاحبه میدانی
 • اطلاع‌رسان‌ها
 • بستر مصاحبه
 • ترک میدان مطالعه
 • گروه‌های کانونی
 • مسائل اخلاقی در پژوهش میدانی
 • فریب
 • رازداری
 • مشارکت با کجروها
 • صاحبان قدرت
 • انتشار گزارش‌های میدانی
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی
 • سؤال‌ها
 • منابع
 • فصل چهاردهم: پژوهش تاریخی- تطبیقی
 • تاریخچه‌ای کوتاه از پژوهش تاریخی- تطبیقی
 • سؤال‌های پژوهشی مناسب برای پژوهش تاریخی- تطبیقی
 • منطق پژوهش تاریخی- تطبیقی و پژوهش کمّی
 • منطق پژوهش تاریخی- تطبیقی و پژوهش تفسیری
 • رویکرد تاریخی- تطبیقی متمایز
 • گام‌های یک طرح پژوهشی تاریخی- تطبیقی
 • مفهوم‌سازی موضوع پژوهش
 • یافتن شواهد
 • ارزیابی کیفیت شواهد
 • سازماندهی شواهد
 • ترکیب‌ کردن
 • نوشتن گزارش
 • داده‌ها و شواهد در بستر تاریخی
 • انواع شواهد تاریخی
 • پژوهش با استفاده از منابع دست دوم
 • پژوهش با استفاده از منابع دست اول
 • پژوهش تطبیقی
 • انواع پژوهش تطبیقی
 • واحدهای مورد مقایسه
 • داده‌ها در پژوهش میان فرهنگی
 • سوگیری فرهنگی غربی
 • هم‌ارزی در پژوهش تاریخی- تطبیقی
 • اهمیت هم‌ارزی
 • انواع هم‌ارزی
 • اخلاق
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی
 • سؤال‌ها
 • منابع
 • فصل پانزدهم: تحلیل داده‌های کیفی
 • مقایسه روش‌های تحلیل داده
 • شباهت‌ها
 • تفاوت‌ها
 • تبیین داده‌های کیفی
 • کدگذاری داده‌های کیفی
 • نوشتن یادداشت‌های تحلیلی
 • برآمدگی
 • راهبردهای تحلیلی بر داده‌های کیفی
 • گونه‌های آماری
 • نزدیک شدن گام به گام
 • روش تمثیلی
 • تحلیلی قلمرو
 • مقایسه تحلیلی
 • تحلیل روایتی
 • روش مورد منفی
 • سایر فنون
 • تحلیل شبکه
 • تحلیل تخصیص زمان
 • نمودار گردش کار و توالی زمان
 • شیوه گروه‌بندی چندگانه
 • نمودارها
 • نقشه‌ها
 • نرم‌افزارهای تحلیل داده‌ کیفی
 • تحلیل رویداد- ساختار
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی
 • سؤال‌ها
 • منابع
 • فصل شانزدهم: نوشتن گزارش پژوهش و سیاست‌های پژوهش اجتماعی
 • گزارش پژوهش
 • چرا باید گزارش نوشت؟
 • فرایند گزارش‌نویسی
 • فرایند نوشتن
 • گزارش پژوهش کمّی
 • گزارش پژوهش کیفی
 • طرح پیشنهادی پژوهش
 • سیاست پژوهش اجتماعی
 • محدودیت‌های بر سر مطالعه پژوهشگر
 • انتشار یافته‌ها
 • عینیت و عاری از ارزش بودن
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی
 • سؤال‌ها
 • منابع

مشخصات

 • نام کتاب کتاب روشهای پژوهش اجتماعی (جلد دوم)
 • نویسنده ویلیام لاورنس نیومن
 • مترجم عسل آغاز، ابوالحسن فقیهی
 • تاریخ چاپ 1394
 • نوبت چاپ چاپ اول
 • شابک 9789649784649
 • انتشارات ترمه
 • تعداد صفحات 576
 • نوع جلد شومیز
 • قطع وزیری

دیدگاه کاربران